Stämmor

Ordinarie årsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen tidigast den 1 mars och senast den 30 juni. Kallelse skickas ut minst två veckor före.

Motioner
Den som vill få ett ärende behandlat på stämman skall ge in ärendet skriftligen till styrelsen senast 6 veckor före stämman eller inom den senare tidpunkt som styrelsen bestämmer.

Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.

Tidigare stämmor
Läs motioner och protokoll från tidigare genomförda föreningsstämmor:
Årsstämma 2022
Årsstämma 2021
Extrastämma 2021 (januari)