Inbjudan till årsstämma 2022

Styrelsen önskar bjuda in alla medlemmar i BRF Skonaren på Masthugget till ordinarie årsstämma.

När: Måndagen den 23/5 kl.17:30
Var: Arena Första Lång. Första Långgatan 17 B, 413 27 Göteborg

Se dagordning nedan. Samtliga motioner, styrelsens svar och årsredovisningen går att läsa online på: skonarenpamasthugget.se/stamma-2022


Dagordning för föreningsstämma är:

 1. Öppnande av stämma
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 7. Godkännande av dagordningen
 8. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 10. Föredragning av revisorns berättelse
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 19. Avslutande

Stämman utlysts av föreningens styrelse. Vid frågor till styrelsen vänligen hör av dig till oss på: info@skonarenpamasthugget.se.

Har du inte möjlighet att komma själv till stämman? Då kan du skicka ett ombud. Denne ska ha med sig fullmakt, namn och lägenhetsnummer på den som ombudet företräder. Önskar du ett ombud under stämman så kan du alltid kontakta oss i styrelsen så hjälper vi dig.