Sopcontainer på mellangården 19 – 22 Augusti 2022.

Containern kommer att vara öppen mellan kl.10-20 (utom på måndagen den 22/8 då endast mellan kl.10-12). Containern är beställd tillsammans med vår grannförening Jakten och man får lov att slänga blandat avfall.

Kom ihåg att du inte får slänga något av följande:
– Vitvaror t.ex. spisar och kylskåp
– Elektronik typ TV-apparater
– Impregnerat trä
– Kemikalier
– Gips
– Matavfall
– Möbler innehållande stålfjädrar

Om någon slänger ovanstående föremål i containern tvingas föreningen att beställa en saneringsfirma som rensar containern innan den töms. Denna åtgärd blir en kostnad för föreningen och kan i framtiden leda till höjda månadsavgifter. Behöver du slänga något av ovan så kontakta istället kommunens återvinningsstationer, klicka här

Inbjudan till årsstämma 2022

Styrelsen önskar bjuda in alla medlemmar i BRF Skonaren på Masthugget till ordinarie årsstämma.

När: Måndagen den 23/5 kl.17:30
Var: Arena Första Lång. Första Långgatan 17 B, 413 27 Göteborg

Se dagordning nedan. Samtliga motioner, styrelsens svar och årsredovisningen går att läsa online på: skonarenpamasthugget.se/stamma-2022


Dagordning för föreningsstämma är:

 1. Öppnande av stämma
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 7. Godkännande av dagordningen
 8. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 10. Föredragning av revisorns berättelse
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 19. Avslutande

Stämman utlysts av föreningens styrelse. Vid frågor till styrelsen vänligen hör av dig till oss på: info@skonarenpamasthugget.se.

Har du inte möjlighet att komma själv till stämman? Då kan du skicka ett ombud. Denne ska ha med sig fullmakt, namn och lägenhetsnummer på den som ombudet företräder. Önskar du ett ombud under stämman så kan du alltid kontakta oss i styrelsen så hjälper vi dig.

Inglasning

De flesta balkonger som ingick i bygglov #1 och önskade inglasning är nu klara. Vår valda inglasningsleverantör Alulux håller just nu på att färdigställa bygglovshandlingar för de balkonger som ingår i bygglov #2 (balkonger på markplan samt högst upp).

Ingår din balkong i bygglov #1 och inte är inglasad så finns det möjlighet att glasa in den så länge bygglovet är fortfarande är giltigt. Föreningen tillåter endast inglasning utförd av Alulux.

Vill ni ha en kostnadsfri mätning för att få en offert gällande inglasning till er balkong vänligen maila Alulux på info@alulux.se. Skriv med föreningensnamn, ert namn, adress, lägenhetsnummer, mail och telefonnummer. Alulux kommer sedan att boka en dag/tid med er för att mäta balkongen och ni får en offert att ta ställning till.

Containern är här!

Containern kommer att vara öppen mellan kl.10-20 (utom på måndagen den 11/4 då endast mellan kl.10-12). Containern är beställd tillsammans med vår grannförening Jakten och man får lov att slänga blandat avfall.

Kom ihåg att du inte får slänga något av följande:
– Vitvaror t.ex. spisar och kylskåp
– Elektronik typ TV-apparater
– Impregnerat trä
– Kemikalier
– Gips
– Matavfall
– Möbler innehållande stålfjädrar

Om någon slänger ovanstående föremål i containern tvingas föreningen att beställa en saneringsfirma som rensar containern innan den töms. Denna åtgärd blir en kostnad för föreningen och kan i framtiden leda till höjda månadsavgifter. Behöver du slänga något av ovan så kontakta istället kommunens återvinningsstationer, klicka här